Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Η έκθεση του Αμερικάνου Πόρτερ τον Φλεβάρη 1947


Με το τέλος του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου,ο κόσμος είχε πάλι “μοιραστεί”. Η Βρετανία παρέδιδε τα “κλειδιά” του κόσμου στις ΗΠΑ.
Στις αρχές του 1947, ο εμφύλιος κορυφώνεται στην κατεστραμμένη από το πόλεμο Ελλάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τρούμαν στέλνει στην Ελλάδα έναν απεσταλμένο του,τον Πωλ Πόρτερ. Είναι επικεφαλής της “Αποστολής Οικονομικής Έρευνας”. Με απλά λόγια ο Πόρτερ έπρεπε να συντάξει μία έκθεση στην οποία θα αποφαινόταν αν …είμασταν συμφέρουσα επένδυση για τα αμερικανικά συμφέροντα.
Ο Πωλ Πόρτερ χρειάστηκε δυο μήνες για να συντάξει την έκθεσή του. Στις 28 Μαρτίου 1947 την κατέθεσε στη Βουλή των ΗΠΑ. Διαβάστε μερικά αποσπάσματα και ίσως να συμφωνήσετε ότι “η ιστορία κύκλους κάνει”:
* * *
•«Υπάρχει μεγάλη ανομοιομορφία εις το βιοτικόν έπίπεδον και τα εισοδήματα ανά την Ελλάδα. Οι κερδίζοντες, δηλαδή οι βιομήχανοι, οι έμποροι, οι κερδοσκόποι και οι μαυραγορίται, διάγουν εν πλούτω και χλιδή, το πρόβλημα δε αυτό ουδεμία κυβέρνησις το αντιμετώπισεν αποτελεσματικώς. Εν τω μεταξύ αι λαϊκαί μάζαι περνούν μίαν αθλίαν ζωή. Οι κερδίζοντες είναι σχετικώς ολίγοι τον αριθμόν και ο συνολικός πλούτος των, περιερχόμενος εις το σύνολον του πληθυσμού θα επέφερεν ελάχιστην βελτίωσιν των γενικών συνθηκών διαβιώ­σεως. Αλλ' ο πολυτελής τρόπος ζωής των εν μέσω της πτώχειας, συντείνει εις το να εξοργίζη τας μάζας και να υπογραμμίζη την δυστυχίαν των πτωχών”.

•”Υπάρχει εις την χώραν σημαντικόν ποσοστόν συγκεκαλυμμένης ανεργίας, δεδομένου ότι τα 20% του πληθυσμού χρησιμοποιούνται υπό του κράτους ή εξαρτώνται εξ αυτού. Τα χαμηλότατα επίπεδα ζωής των δημοσίων υπαλ­λήλων, των συνταξιούχων και των άλλων μισθοβιώτων αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα, ο οποίος συμβάλλει εις την πολιτικήν και κοινωνικήν έντασιν που χαρακτηρίζει σήμερον την Ελλάδα”.

•”Ουδέν μέτρον ελήφθη από της απελευθερώσεως δια να δοθή χρήσιμος εργασία εις τους δυναμένους να εργασθούν από το ευρύ αυτό στρώμα του πληθυσμού.

•”Δύο και ήμισυ έτη μετά την απελευθέρωσιν η Ελλάς ευρίσκεται εις μί­αν κατάστασιν νεκρώσεως παρά την ουσιαστικήν εξωτερικήν βοήθειαν και την αρμοδίαν εξωτερικήν καθοδήγησιν”.

•”Σημαντικά ποσά ξένου συναλλάγματος εσπαταλήθησαν κατά το παρελθόν έτος [1946] εις εισαγωγάς ειδών πολυτελείας, εις πώλησιν χρυσών λιρών από το κράτος και εις πράξεις επί του νομίσματος εις την μαύρην  αγοράν.»

Εκτός από την επίσημη έκθεσή του ο Πωλ Πόρτερ δημοσίευε στο αμερικανικό περιοδικό Κόλιερς (Σεπτέμβριος 1947) τις εντυπώσεις του από την Ελλάδα ως εξής (Σπ. θεοδωρόπουλου, Απ' το δόγμα Τρούμαν στο δόγμα Χούντα, Αθήνα Ι 977, σελ. 64-65):
«Απ' ό, τι μπόρεσα να διαπιστώσω, η κυβέρνηση δεν έχει καμιάν άλλη πολιτική πρακτική από το να ζητάει συνέχεια ξένη βοήθεια για να διατηρεί την εξουσία της και να διασώζει συνέχεια τα προνόμια μιας μικρής κλίκας εμπό­ρων και τραπεζιτών, οι οποίοι αποτελούν την αόρατη εξουσία στην Ελλάδα.
Η κλίκα αυτή είναι αποφασισμένη να υπερασπίσει με κάθε μέσο τα οικονομικά της συμφέροντα και δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το τι μπορεί να στοιχίσει αυτό στην οικονομία της χώρας. Τα μέλη αυτής της κλίκας επιθυμούν να διατηρήσουν άθικτο ένα φορολογικό σύστημα που τους ευνοεί, με αληθινά σκανδαλώδη τρόπο. Αντιτίθενται στον έλεγχο συναλλάγματος, γιατί αυτό θα τους εμποδίσει να εξάγουν τα κέρδη τους στις τράπεζες του Καΐρου και της Αργεντινής. Δεν διανοήθηκαν ποτέ να επενδύσουν τα κέρδη τους στη δική τους χώρα για να βοηθήσουν στην αναστήλωση της εθνικής οικονομίας.
…Οι περισσότεροι απ' αυτούς είναι άνθρωποι πολύ ευχαριστημένοι, που μιλάνε πολύ καλά τ' αγγλικά. Είναι πάντοτε πρόθυμοι, όταν πρόκειται να εξυπηρετήσουν την αμερικανική αποστολή για τα δικά τους συμφέροντα. Θυμάμαι ακόμα ένα από τα πιο επίσημα γεύματα ενός από τους σημαντικότερους τραπεζίτες, που με είχε καλέσει στη βίλα του των Αθηνών. Είχε τρεις σερβιτόρους με λιβρέα, μια ποικιλία απ' τα πιο φίνα κρασιά και φαγητά διάφορα, περίφημα γαρνιρισμένα. Κατά τη διάρκεια του γεύματος, ένας από τους αντιπροσώπους της κλίκας που ανέφερα άρχισε να εξυμνεί τις ομορφιές της ζωής κοντά στη θάλασσα, καθώς και τις χαρές των αριστοκρατικών σπορ.
Η αντίθεση ανάμεσα στο γεύμα αυτό και στα παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα στους δρόμους της Αθήνας είναι πραγματικά τρομερή...».
Τελικά οι ΗΠΑ μέσω της έκθεσης Πόρτερ έκριναν ότι άξιζε τον κόπο να επενδύσουν πάνω μας. Κι έτσι γεννήθηκε το λεγόμενο Δόγμα Τρούμαν,που συχνά πυκνά μνημονεύουμε και σήμερα όταν γίνεται κουβέντα για ανάπτυξη. “Αναζητούμε ένα νέο Δόγμα Τρούμαν για την Ελλάδα”,έχουν πει.Όπως τώρα έτσι και τότε για να …πέσουν τα “πακέτα σωτηρίας” έπρεπε να υπάρξουν δεσμεύσεις. Διαβάστε ποιες ήταν:

•«Ένας τρόπος αντιμετωπίσεως των προβλημάτων θα ήτο να υπάρξουν, εκτός από μίαν συμβουλευτικήν αποστολήν αντιπροσωπεύουσαν τας Ηνωμένας Πολιτείας, αρκετοί Αμερικανοί και άλλοι ξένοι τεχνικοί, χρησιμοποιούμενοι ως άτομα από την ελληνικήν κυβέρνησιν εις επικαίρους κρατικάς θέσεις (...καί­ριας εκτελεστικάς θέσεις).
Πρέπει να εγκατασταθή Διεύθυνση Εξωτερικού Εμπορίου υπό την αρχηγίαν ξένου τεχνικού…”

•”Η Αμερικανική Αποστολή πρέπει να δύναται να εξασφαλίζη δια διαφόρων τρόπων ότι γίνεται η καλύτερα δυνατή χρήση της αμερικανικής βοηθείας. Θα πρέπει να έχη την εξουσίαν ως τελευταίον μέτρον να διακόπτη ή να περιορίζη την οικονομικήν βοήθειαν όχι μόνο γενικώς, αλλά και εις την περίπτω­σιν οιουδήποτε σχεδίου ή ενεργείας, οσάκις καθίσταται προφανές ότι οι όροι της βοηθείας δεν ετηρήθησαν”.

•”Η Αμερικανική Αποστολή θα πρέπει να συμμετέχη εις την ανάπτυξιν της πολιτικής εσόδων και εξόδων (της ελληνικής κυβερνήσεως). Θα απαιτηθή η εκ μέρους της έγκρισις του προϋπολογισμού πριν ούτος τεθή εν ισχύι.”

•”Το πρόγραμμα εισαγωγών το όποιον θα ετοιμάζεται υπό την επίβλεψιν τής Διευθύνσεως Εξωτερικού Εμπορίου θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνον μετά την έγκρισιν υπό τής αποστολής.»Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Γιούχαραν και έδιωξαν τον κ. Παπούλια
από το Πανεπιστήμιο ΙωαννίνωνΠολλές φορές ασχολήθηκα με θέματα που δεν προβλήθηκαν πολύ (ή δεν προβλήθηκαν καθόλου) από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Αυτό παρατηρείτε τα τρία τελευταία χρόνια κυρίως σε διαμαρτυρίες πολιτών κατά πολιτικών. Τώρα είχαμε κατά του ανώτατου πολιτειακού άρχοντα στο μέρος καταγωγής του. Αυτό που δεν είδα αν, όπως και στις 26/10/11 που τον ξανααποδοκίμασαν στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης, γκρίνιαξε για την «αντιστασιακή ιστορία του». Βέβαια πρέπει να θυμάται πως τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Αν το αποτέλεσμα των πρώτων αποδοκιμασιών ήταν να παραπονιέται με κάθε ευκαιρία για το πόσο υποφέρει ο λαός ελπίζω πως  η εκδίωξη του από το Πανεπιστήμιο της γενέτηρας τον υποχρεώσει να κάνει το καθήκον του. Να προστατεύσει επιτέλους κάποια στιγμή το Σύνταγμα και να μην υπογράψει κάτι από τα χιλιάδες αντισυνταγματικά που υπογράφει από τη στιγμή που ο ΓΑΠ από το Καστελόριζο μας έριξε στην Κόλαση του ΔΝΤ και του μνημονίου
* * *
Προγραμματισμένη την περασμένη Παρασκευή (23/2) στις 7 το απόγευμα ήταν η παρουσία του Κάρολου Παπούλια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όπου στην αίθουσα που φέρει το όνομά του, αναγορεύτηκε σε επίτιμο διδάκτορα του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ο καθηγητής Ηaralab Zur Hausen. 
 Όμως η επίσκεψη ματαιώθηκε κυριολεκτικά στο παραπέντε. Είχαν φθάσει στο χώρο της εκδήλωσης άνδρες της προσωπικής του φρουράς, 10 λεπτά πριν την άφιξή του, συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο 20 περίπου φοιτητές, οι οποίοι κρατούσαν ένα πανό με σύνθημα «Έξω οι ασφαλίτες από το άσυλο» και φώναζαν συνθήματα εναντίον των πολιτικών, της αστυνομίας και του νέου νόμου για τα πανεπιστήμια όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εφημερίδα Πρωινός Λόγος.
Η ένταση είχε ξεκινήσει νωρίτερα, γύρω στις 4 το απόγευμα,  όπου η ίδια ομάδα φοιτητών διέκοψε την πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Βούλγαροι και Ιταλοί ξεπέρασαν τους ΈλληνεςΠροβάλουμε στον κόσμο, και τα θεωρούν οι «Ελληνολάτρες» καλά στοιχεία, ενώ ορισμένοι «Ευρωλιγούριδες», για να θυμηθούμε και τον καθηγητή κ. Κώστα Ζουράρι, ως ελαττώματα.
Ένα απ αυτά είναι η υπερβολική ανθρωπιά που δείχνουμε στον συνάνθρωπό μας. Την δείχνουμε όμως; Όχι μόνο ο απλός λαός.
Ένα καλό παράδειγμα είναι πως σε διάφορους εράνους, και τηλεμαραθώνιους, αυτοί που προσφέρουν από το υστέρημά τους είναι κυρίως οι φτωχοί άνθρωπο. Και πιο λίγο οι πλούσιοι και οι εταιρίες.
Αυτό δεν ισχύει για τους πολιτικούς μας. Μας έχουν πάρει τα τελευταία 3 χρόνια αμέτρητα μέτρα, έχουν καταλύσει το Σύνταγμα κι όλους τους νόμους και δεν ιδρώνει το αυτί τους.
Αν και ο λαός διαμαρτύρεται.
Μάλιστα το 2011 ήταν μπροστά από τη Βουλή δύο ολόκληρους μήνες (οι αγανακτισμένοι από τον Μάιο ως και τον Ιούλιο) αλλά η τότε Ευρώδουλη κυβέρνηση δεν άκουγε τίποτε και μέσα στο κτίριο που συγκέντρωνε τις χειρονομίες πολλών ανθρώπων της πλατείας περνούσαν σαν να μη τρέχει τίποτε  απεχθέστατους, για το λαό, νόμους.
Αντίθετα στην γειτονική κομουνιστικοαναθρεμένη Βουλγαρία, όταν ξεπούλησαν την δική τους ΔΕΗ σε τρεις ξένες εταιρίες που έστειλαν λογαριασμούς 200 ευρώ σε ανθρώπους που παίρνουν ο μέσο μισθό  350 ευρώ και κατώτατο 155 και μέση σύνταξη μόλις 75 ευρώ, δεν χρειάστηκε παραπάνω από 8 ημέρες να βγουν οι Βούλγαροι στην «Γέφυρα του Αετού» να ρίξουν την κυβέρνηση Μπορίσοφ.
Μάλιστα ο κ. Μπορίσοφ δήλωσε παραιτούμενος πως «Δεν θα συμμετέχω σε μία κυβέρνηση, υπό την οποία η αστυνομία δέρνει το λαό».
Βέβαια θα πει κανείς πως οι εκλογές είναι προγραμματισμένες για φέτος το καλοκαίρι και πως αυτή είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού του αξιωματικού της Υπηρεσίας για την Εθνική Ασφάλεια επί Ζίφκωφ. Εστω κι έτσι όμως εδώ δεν κουνήθηκε φύλλο παρά ο νεοεκλεγείς τότε κ. Καμίνης «καθάρισε» την πλατεία.
* Μας κατηγορούν ακόμη, και υπερηφανευόμαστε, πως ως λαός δεν κάνουμε ότι μας λένε οι σύμμαχοί μας. Αλλά εμείς έκλέξαμεε τους εκλεκτούς της frau Μέρκελ υποκύπτοντας στις πιέσεις των Ευρωπαίων και του  Τύπου (ξένου πιο πολύ και όχι τόσο έντονα του εγχώριου). Και η ΝΔ βγήκε πρώτη και έκανε κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Φυσικά θα προτιμούσαμ να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο αλλά με εκβιασμούς αλλάξαν την στάση του κ Σαμαρά κι έλπιζαν να πείσουν με ανάλογους τρόπους και τον κ. Μπερσίανι να κάνει κυβέρνηση με τον κ. Μόντι (Τον Παπαδήμο της Ιτάλιας).
Όμως, μάλλον, δεν σχηματίζεται κυβέρνηση αν δεν συμμετέχει ο κ. Μπερλουσκόνι, που είναι ο ουσιαστικός νικητής ενώ τον καθαίρεσε το  διευθυντήριο μαζί με τον δικό μας George βάζοντας πρωθυπουργό τον πρόθυμο για όλα Μόντι κι εδώ τον Παπαδήμο έρχεται μάλλον δεύτερος ή  Πέπε Γκριλ (που μάλλον δεν θέλει να γίνει ο Ιταλός Κουβέλης)
Για να ανακτήσουμε λοιπόν τα σκήπτρα, των μαχητών και τελικά νικητών στις κάθε είδους επιδρομή, που μας έδωσε κάποτε ο Τσώρτσιλ λέγοντας πως «Δεν αγωνίζονται οι Ελληνες σαν ήρωες αλλά οι ήρωες σαν Έλληνες» χρειάζεται να δώσουμε μια απάντηση στον κόσμο κάνοντας την δική μας κίνηση απειθαρχίας στο παγκόσμιο καταστημένο.

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Stern: Την Ελλάδα τη διοικεί
ένα μονοπώλιο εκατομμυριούχωνΕκτενές άρθρο για τα «πανίσχυρα οικονομικά τζάκια» περιλαμβάνει το γερμανικό περιοδικό Stern στο τεύχος που κυκλοφορεί με τίτλο «Μονοπώλιο των εκατομμυριούχων» και ισχυρίζεται ότι εδώ και πολλές γενιές 2.000 οικογένειες διαμόρφωσαν το υπάρχον σύστημα ανεβοκατεβάζοντας κυβερνήσεις και αποκόμισαν τεράστια κέρδη.
Ήταν δηλαδή τα αφεντικά τους πριν γίνει αφεντικό τους οι δανειστές μας.
* * *
Η επίθεση αυτή στο ελληνικό επιχειρηματικό κατεστημένο ενισχύει τα σενάρια που φέρουν τους δανειστές και την Τρόικα να..
βρίσκονται σε μετωπική σύγκρουση με τα ελληνικά οικονομικά συμφέροντα που οικοδομήθηκαν στη Μεταπολίτευση.
Το δημοσίευμα ξεκινάει από τον Φώτη Μπόμπολα, τον οποίο οι συντάκτες του άρθρου επισκέπτονται στο γραφείο του:
«Ο Φώτης Μπόμπολας έχει μπροστά από το γραφείο του τέσσερεις οθόνες υπολογιστών εγκατεστημένες στον απέναντι τοίχο, ο οποίος φέρει μια ξύλινη επένδυση. Έχεις την εντύπωση ότι βρίσκεται στα κεντρικά ενός αρχηγείου. Η γραμματέας του Λυδία του φέρνει φραπέ. Ο Μπόμπολας, ετών 52, με κοντοξυρισμένα μαλλιά, στρίβει ένα τσιγάρο. Καπνίζει Ολντ Χόλμπορν. Το πουκάμισό του είναι ανοιχτό στο στήθος, στο καρπό του χεριού του δεν φέρει κανένα ρολόι. «Προτιμώ να κρατώ χαμηλό προφίλ», διατείνεται ο ίδιος. Ο Μπόμπολας είναι ένας από τους πιο πλούσιους άνδρες στην Ελλάδα. Στην οικογενειακή αυτοκρατορία ανήκουν ο εκδοτικός κολοσσός Πήγασος, η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία της χώρας, εταιρίες ανακύκλωσης, ορυχεία χρυσού, ακίνητα. Συνολική αξία: μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ο Μπόμπολας δεν δίνει ποτέ συνεντεύξεις. Ακόμη και τώρα αισθάνεται άβολα: «Δεν βλέπετε; Η χώρα εκρήγνυται».
Η οικογένεια του αισθάνεται έντονα τη λαϊκή οργή. Και αυτό γιατί η πολυεθνική εταιρία Ελλάκτωρ απαιτεί για τη διέλευση των αυτοκινητοδρόμων της υψηλά διόδια, παρότι το ελληνικό κράτος έχει επιχορηγήσει το έργο ως επί το πλείστον με χρήματα των φορολογημένων. Η Αττική Οδός κοστίζει 2,80 ευρώ, ενώ γύρω στα 250.000 αυτοκίνητα τη διασχίζουν καθημερινά. Όποιος θέλει να ταξιδέψει με αυτοκίνητο για Θεσσαλονίκη χρειάζεται ολόκληρα 25 ευρώ. Μια πρωτοβουλία πολιτών με το όνομα «Δεν πληρώνω διόδια» πριονίζει κάθε τόσο τις μπάρες των διοδίων. «Είναι αναρχικοί», βρίζει ο Μπόμπολας».

Πανίσχυρα τζάκια

«Η οικογένειά του ανήκει σε μια χούφτα από σχεδόν πανίσχυρα ελληνικά τζάκια, τα οποία εδώ και πολλές γενιές διαμόρφωσαν το υπάρχον σύστημα, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Τώρα όμως που η χώρα βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, αρνούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αντ' αυτού, επιχειρηματίες όπως ο Μπόμπολας, σπεκουλάρουν με νέες κρατικές αναθέσεις έργων, ενώ άλλοι παραμονεύουν για ευκαιρίες που θα προκύψουν από τις ιδιωτικοποιήσεις της κρατικής περιουσίας. Ήδη ο μεγαλοεπιχειρηματίας Σπύρος Λάτσης νοίκιασε για το ευτελές ποσό των 50 σεντ ανά τ.μ. και για 90 χρόνια το πιο πολυτελές Shopping-Mall στην Αθήνα».

Τι λέει για την Γιάννα Αγγελοπούλου

«Άλλοι πάλι επιχειρηματίες εξαφανίζονται στο εξωτερικό, όπως, λόγου χάριν, η διαβόητη Γιάννα Αγγελοπούλου, η πρώην πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων, η οποία ακούει στο όνομα Lady G, όνoμα που της έδωσε ο ελληνικός κίτρινος τύπος» γράφει το περιοδικό για την πρώην ισχυρή κυρία των Ολυμπιακών Αγώνων. Αναφέρει μάλιστα ότι η Γιάννα Αγγελοπούλου «ίδρυσε το Ίδρυμα Αγγελόπουλος, με τη βοήθεια του οποίου θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να διασφαλίσει τη περιουσία της. Έτσι, εξ αποστάσεως μπορούσε πλέον να παρακολουθεί γαλήνια, πως η ελληνική Βουλή ψήφισε ένα από τα σκληρότερα πακέτα λιτότητας ύψους 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μετά από την επιβολή των νέων μέτρων ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ανέρχεται σε λιγότερο από 1.000 ευρώ το μήνα, ενώ σε οικογένειες με εισόδημα άνω των 18.000 ευρώ ετησίως κόπηκαν τα επιδόματα παιδιών.

Τι λέει για τον Μπόμπολα

Και το άρθρο συνεχίζει για τον Φώτη Μπόμπολα:
«Στο ερώτημα αν έχει έλθει η ώρα για τους ζάμπλουτους Έλληνες να δείξουν αλληλεγγύη, ο Μπόμπολας αντιδρά εκνευρισμένος: «Μα τι θέλετε; Οι μετοχές μας είναι στο πάτο. Οι επιχειρήσεις μας πάσχουν ακριβώς το ίδιο όπως και η υπόλοιπη χώρα». Τι θα λέγατε με την φορολόγηση των πλουσίων; «Τι αφελής σκέψη. Το μεγάλο κεφάλαιο βρίσκει πάντα τρόπους να αποφύγει τους φόρους. Αυτό είναι το τίμημα της παγκοσμιοποίησης».
Ο Μπόμπολας διευθύνει επισήμως την οικογενειακή του πολυεθνική εταιρεία μαζί με τον αδελφό του. Όμως ο πραγματικός πατριάρχης είναι ο πατέρας Γεώργιος, η φωτογραφία του οποίου φιγουράρει σε ασημένιο πλαίσιο πάνω στο κομοδίνο. Λέγεται ότι ο Γεώργιος Μπόμπολας κατάφερε να πάρει τη πρώτη κρατική ανάθεση έργου όταν η κατασκευαστική του εταιρεία δεν κατείχε ακόμη ούτε καν μπουλντόζα. Η μεγάλη επιχειρηματική ευκαιρία γι' αυτόν ήταν η Ολυμπιάδα του 2004. Τότε η Ελλάκτωρ κατασκεύασε το μεγαλύτερο μέρος του αθηναϊκού μετρό, χωρίς να υπάρξει καμία δημόσια προκήρυξη επί του έργου. Όταν η κυβέρνηση αποφάσισε την κατασκευή τεσσάρων αυτοκινητοδρόμων, ο Μπόμπολας ήταν και πάλι μέσα στο παιχνίδι. Ένα από τα μεγαλύτερα «χτυπήματα» της οικογένειας είναι η αγορά των κρατικών ορυχείων χρυσού στη Χαλκιδική για 11 εκατομμύρια ευρώ. Η αξία των κοιτασμάτων χρυσού ανέρχεται στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ».

Τι λέει για τη λίστα Λαγκάρντ και τον Αντώνη Σαμαρά

«Η Ελλάδα δεν είναι μια φτωχή χώρα, απλώς η κατανομή του πλούτου είναι άνιση. Τα 80% του ιδιωτικού κεφαλαίου βρίσκεται στα χέρια μόνον 2.000 οικογενειών. Γύρω στα 200 δισεκατομμύρια ευρώ αυτού του κεφαλαίου βρίσκεται σε ξένες τράπεζες. Επισήμως μόνον εννέα πρόσωπα δηλώνουν στην Ελλάδα εισόδημα άνω των 700.000 ευρώ το έτος.
Η επονομαζόμενη Λίστα-Λαγκάρντ, με τα ονόματα 2.059 Ελλήνων που κατέχουν λογαριασμούς στην Ελβετία, κρατήθηκε για πάνω από δύο χρόνια μυστική. Στη λίστα αυτή υπάρχουν ονόματα που θεωρούνται έμπιστα πρόσωπα του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο δικηγόρος Σταύρος Παπασταύρου, ένα από τα δέκα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Η εν λόγω λίστα δεν είχε καμία συνέπεια για τους πλουσίους, εκτός ενός δημοσιογράφου που αντιμετώπισε δυσκολίες. Επειδή δημοσίευσε όλα τα ονόματα της λίστας στο περιοδικό Hot Doc, συνελήφθη από μια ομάδα άμεσης δράσης 50 αστυνομικών και απειλείται με διετή φυλάκιση λόγω παραβίασης δικαιωμάτων της ιδιωτικής σφαίρας».

Τι λέει για τον Λαυρεντιάδη

«Είναι αναμενόμενο ότι με τη πίεση που ασκείται από τη πλευρά της Ευρώπης βαθμιαία κάτι αρχίζει να αλλάζει: τη τελευταία βδομάδα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έδωσε εντολή για τη σύλληψη του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, ο οποίος διατηρούσε 31% της Pronton-Bank και η οποία διασώθηκε από το ελληνικό κράτος με τη βοήθεια 900 εκατομμυρίων ευρώ. Λέγεται ότι ο ίδιος μεταβίβασε εν τω μεταξύ στο εξωτερικό 700 εκατομμύρια ευρώ.
Ο καθηγητής των πολιτικών επιστημών Σεραφείμ Σεφεριάδης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο συγκρίνει την αθηναϊκή ολιγαρχία με την ιταλική μαφία: «έχει παντού τους ανθρώπους της: έναν αδελφό στην Αριστερά, έναν στη Δεξιά, έναν στο δημαρχείο και έναν εντός της εκκλησίας. Οι ζάμπλουτοι Έλληνες εξαγοράζουν τους πολιτικούς μέσω της χρηματοδότησης των εκλογικών τους αγώνων. Η εξουσία που ασκούν μέσω των μίντια τούς καθιστά απρόσβλητους». Στο τηλεοπτικό κανάλι Mega, που έχει τεράστια επιρροή, συμμετέχουν δύο τζάκια: Ο Μπόμπολας και η εκδοτική δυναστεία του Λαμπράκη. Ο γιος του μεγαλύτερου μετόχου της τελευταίας έγινε ο προσωπικός σύμβουλος του Σαμαρά.

Αποκαλύψεις μέσω του Wikileaks

Tο άρθρο κάνει αναφορά και στις αποκαλύψεις μέσω του Wikileaks που έκανε επίσης αναφορά σε ομάδα Ελλήνων μεγιστάνων:
«Μια τηλεγραφική είδηση που έφτασε σε μας από την Αμερική μέσω του Wikileaks, αναφέρει ότι «μια μικρή ομάδα επιχειρηματικών μεγιστάνων έχει συνδεθεί με την πολιτική μέσω βαθμών συγγενείας, γάμων ή και διαζυγίων. Οι σχέσεις αυτές είναι πολυπλοκότερες από τις αντίστοιχες σχέσεις μεταξύ των θεών στην ελληνική μυθολογία». Ακόμη πιο δραστικά το εξέφρασε ο Κώστας Καραμανλής, ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, όταν εξαπέλυσε ύβρεις κατά της διαφθοράς ενώπιον φίλων του κόμματος του: «Το πρόβλημα αυτής της χώρας είναι αυτοί οι νταβατζήδες και οι πολυεθνικές τους που ελέγχουν το σύνολο του πολιτικού βίου».

Τι λέει για τον Σπύρο Λάτση

«Ο Σπύρος Λάτσης είναι ο αυτός που κατέχει αδιαφιλονίκητα τη πρώτη θέση μεταξύ των εν λόγω μεγιστάνων. Ο ελληνικός τύπος τον αποκαλεί «σιωπηλό Κροίσο». Στην αυτοκρατορία του Λάτση ανήκουν τράπεζες, συμπλοιοκτησίες και διυλιστήρια. Ιδρύθηκε από τον πατέρα του Γιάννη, έναν σύντροφο του περιώνυμου Αριστοτέλη Ωνάση. Ο Γιάννης Λάτσης, γνωστός με το παρατσούκλι «Καπετάν Γιάννης», εμφανίστηκε κατά την υποδοχή της Βασίλισσας της Αγγλίας με λευκό ναυτικό καπέλο. Όταν ο γιος του Σπύρος μετέβη στο Λονδίνο για να σπουδάσει φιλοσοφία, ο Καπετάνιος τον περιγελούσε. Όμως το βλαστάρι του πολλαπλασίασε πριν από τη οικονομική κρίση την αξία της οικογενειακής επιχείρησης κατά 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ζει ως επί το πλείστον στην Ελβετία. Η θαλαμηγός του «Αλέξανδρος» είναι μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Πάνω σε αυτή χαλάρωσαν ήδη ο Τζωρτζ Μπους, ο πρίγκιπας Κάρολος και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής επιτροπής Μπαρόζο. Επειδή ο τελευταίος έκανε διακοπές με την οικογένεια του στην εν λόγω θαλαμηγό, η Ευρωβουλή τον τιμώρησε τότε με ψήφο δυσπιστίας.
Η τράπεζα Eurobank του Λάτση κατείχε μέχρι πρότινος τα μεγαλύτερα μερίδια των ελληνικών κρατικών ομολόγων: δώδεκα δισεκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα ο Λάτσης προσπάθησε να κομίσει κέρδη από την ήδη λεηλατημένη χώρα του με το να τοποθετήσει τους ανθρώπους του στις σωστές θέσεις. Η εταιρία καταπιστεύσεων, η οποία αποφασίζει για τις ιδιωτικοποιήσεις της ελληνικής κρατικής περιουσίας, επανδρώθηκε με πρώην μάνατζερ της αυτοκρατορίας του. Εκτός από το «χτύπημα» που αφορά το πολυτελές ακίνητο Shopping-Mall στο Μαρούσι, είναι πολύ πιθανό ότι ο Λάτσης να αγοράσει και την κρατική επιχείρηση Hellenic Petrolium σε ποσοστό εκατό τις εκατό. Για το «Helliniko Project», μια περιοχή περίπου 600 στρεμμάτων στο παλαιό αεροδρόμιο της Αθήνας, ο Λάτσης είναι επίσης φαβορί. Το ακίνητο, το οποίο βρίσκεται κοντά στη παραλία του Αγίου Κοσμά, θεωρείται ένα από τα πολυτιμότερα της Ευρώπης. Εκεί μέλλεται να κτιστούν κυρίως γραφεία, κατοικίες και να διαμορφωθεί ένα γιγάντιο πάρκο αναψυχής. Μια «Ντίσνευλαντ της Μεσογείου», υπόσχεται το διαφημιστικό».

Τι λέει για τον Σωκράτη Κόκκαλη

«Η ιδιωτικοποίηση της κρατικής περιουσίας είναι μια από τις βασικές αξιώσεις των χρηματοδοτών της Ελλάδας. «Έτσι όμως όπως αυτή λαμβάνει χώρα, είναι παράλογη», διατείνεται ο Αλέξανδρος Μωραιτάκης, πρόεδρος Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ). «Μερικοί επιλεγμένοι επενδυτές αγοράζουν κρατική περιουσία και εμφανίζονται ως εθνοσωτήρες». Για την πλέον επικερδή κρατική επιχείρηση του ΟΠΑΠ, μια από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρίες τυχερών παιχνιδιών στην Ευρώπη, ενδιαφέρεται ο Σωκράτης Κόκκαλης. Η Intralot είναι μια από τις ηγετικές εταιρίες στην ανάπτυξη των συστημάτων λόττο.
Ο Κόκκαλης, μια από τις πλέον αμφισβητούμενες ολιγαρχικές προσωπικότητες στην Ελλάδα, υπήρξε συνεργάτης της ανατολικογερμανικής Στάζι με τα ψευδώνυμα κρόκους και κασκάντε. Μεγάλωσε στην Ανατολική Γερμανία όπου η οικογένειά του προσέφυγε το 1949 μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου στη Ελλάδα. Η περιουσία του έχει υπολογιστεί στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι φήμες γύρω από το πρόσωπό του θα μπορούσαν να προέρχονται από κάποιο μυθιστόρημα με σπιούνους. Όταν έγινε δημοσίως γνωστό ότι η Siemens λάδωσε, σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς, με 100 εκατομμύρια ευρώ Έλληνες πολιτικούς και αξιωματούχους, η γερμανική εισαγγελική αρχή, ερευνώντας τα αρχεία της εταιρίας, προσέκρουσε σε ένα αμφίβολο όνομα με το κωδικό «Κύριο Κ.». Υποθέτει ότι πρόκειται για τον Σωκράτη Κόκκαλη».

Τι λέει για τους εφοπλιστές

«Όπως όμως ισχυρίζεται ο Σάββας Ρομπόλης, καθηγητής οικονομικών κοινωνικής πολιτικής του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο «είναι σχεδόν αδύνατον να αποδειχτούν οι παράνομες ραδιουργίες των ολιγαρχικών δυνάμεων [...] Δεν είναι μόνον που έχουν παντού τους ανθρώπους τους. Οι νόμοι έχουν γραφτεί εδώ και πολλές γενιές γι' αυτούς. Δεν χρειάζεται καν να εξαπατήσουν την εφορία αφού απαλλάσσονται ούτως ή άλλως από τους φόρους». Κάθε χρόνο η Βουλή ανακοινώνει -όπως άλλωστε και το 2012- φοροαπαλλαγές για τους μεγαλοεφοπλιστές. Διότι αυτοί απειλούν με απόσυρση του στόλου τους και τη διακίνησή του κάτω από άλλη σημαία. Βέβαια, επισήμως δεν υπάρχουν κανενός είδους συνδέσεις μεταξύ των ολιγαρχικών και των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, ούτε συναντήσεις και αποδεικτικές φωτογραφίες. Στη μαρίνα του Φλοίσβου όμως, τη μεγαλύτερη της Αθήνας, όπου αγκυροβολούν ακόμη και θαλαμηγοί 100 μέτρων «μπορεί κανείς να δει όλους τους πολιτικού μας», όπως αφηγείται ο πρώην φύλακας του λιμανιού Μάκης Νάστατος, ιδίως «όταν κατά τα Σαββατοκύριακα τα μεγάλα πάρτυ ανάβουν για τα καλά».
Για το πόσο μακριά φτάνει εν τέλει η επιρροή αυτής της ελληνικής ολιγαρχίας, γνωρίζει καλά ο Γιάννης Δερμιτζάκης ο οποίος κατέχει Διυλιστηρίο ανακύκλωσης παλαιού ορυκτελαίου στη Θεσσαλονίκη. Ο Δερμιτζάκης είναι ένας ηλικιωμένος κύριος χαμηλών τόνων που φέρει το κινητό σε μια δερμάτινη θήκη πάνω στη ζώνη του παντελονιού του. Έως το 2004 οι δουλειές του πήγαιναν καλά. Μετά ψηφίστηκε ένας νέος νόμος που απαιτούσε άδεια για τη συλλογή χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων. Ο Δερμιτζάκης έκανε αμέσως αίτηση, όμως ματαίως περίμενε: «Πρώτα μου είπαν ότι τα χαρτιά μου ξεχάστηκαν στη γραμματεία του υπουργού προστασίας του περιβάλλοντος. Μετά μου είπαν ότι το διυλιστήριο θα έπρεπε να επανεξεταστεί. Βέβαια αυτό ήταν τελείως καινούργιο. Τελικά απευθύνθηκα σε έναν φίλο του υπουργού, ο οποίος μου διαμήνυσε: πρόκειται για σκοτεινή υπόθεση και θα κάνω καλά να την ξεχάσω». Εν τω μεταξύ η αγορά απόβλητων ορυκτέλαιων –μιλάμε για 35.000 τόνους ετησίως- καλύπτεται σχεδόν αποκλειστικά από το ολιγαρχικό τζάκι του Βαρδινογιάννη. Ο Δερμιτζάκης στέκεται στο κατώφλι της πτώχευσης.
Ακόμη και η παγκόσμια πολυεθνική εταιρία Shell γονάτισε μπροστά στον Βαρδινογιάννη. Από το 2015, στην Ελλάδα δεν θα υπάρχουν πρατήρια βενζίνης της Shell. Η οικογενειακή πολυεθνική την αγόρασε για 219 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχώς νέοι, εν μέρει συζητήσιμοι νόμοι, κατέστησαν τη δουλειά μη αποδοτική για τη Shell.
Στην αρχή απαγόρευσαν στην Shell να εισάγει δική της βενζίνη. Όταν αυτή η ρύθμιση άλλαξε κατόπιν πίεσης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήλθε ένας νέος νόμος που εξανάγκαζε την Shell να διατηρεί σε ντεπό μεγάλες ποσότητες βενζίνης ως «εθνικό απόθεμα ασφαλείας». Η Shell παραιτήθηκε.

Τι λέει για την οικογένεια Βαρδινογιάννη

«Ο αρχηγός της οικογένειας Βαρδινογιάννη, Βαρδής, κατοικεί σε μια μεσογειακή βίλα στο αθηναϊκό αριστοκρατικό προάστιο Εκάλη. Μπροστά στη πύλη στέκεται ένας φύλακας. Στην ερώτηση αν ο Κύριος είναι διαθέσιμος για μια συνέντευξη, τραβάει το πιστόλι του και το απασφαλίζει. Ο Βαρδινογιάννης διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Αιγύπτιο πρώην δικτάτορα Μουμπάρακ. Η οικογενειακή επιχείρηση «Avin Oil» πλήρωσε στον δικτάτορα Σαντάμ Χουσείν υψηλά ποσά για να έχει πρόσβαση σε καλές τιμές ακατέργαστου πετρελαίου που το Ιράκ μπορούσε να πουλήσει κατά τη διάρκεια του εμπάργκο μόνον στα πλαίσια του προγράμματος «Oil for food». Το θέμα αποκαλύφτηκε όταν ελεγκτές των Ηνωμένων Εθνών βρήκαν να μεταφέρονται δέσμες δολαρίων με τις ταξιδιωτικές βαλίτσες διπλωματών. Το γεγονός δεν είχε καμία επίπτωση στον Βαρδινογιάννη, ούτε στις δουλειές του ούτε στη φήμη του. Τον Ιανουάριο επαινέθηκε δημόσια για τη χρηματική του δωρεά στην αστυνομία.

Τι λέει για την ελληνική «ολιγαρχία»

«Όλες οι προσπάθειες που έγιναν για να φέρουν την ελληνική ολιγαρχία στο τραπέζι της συζήτησης για τη σωτηρία της χώρας, απέτυχαν. «Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν χρήμα, εξουσία ή τα μίντια με το μέρος τους, αμύνονται κατά των μεταρρυθμίσεων», παραπονιόταν ο πρώην πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου.
Κάποτε επισκέφθηκε μια αποστολή μεγάλων εφοπλιστών το γραφείο της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα. «Σκεφτήκαμε ότι θέλουν να βοηθήσουν», αφηγούνταν ένας δημόσιος υπάλληλος. Όμως αυτοί έκαναν μόνον παράπονα για την υψηλή φορολόγηση και την υπερβολική νομική ρύθμιση. Αισθάνονταν ότι καταδιώκονται από το κράτος. Συμπεριφερόντουσαν σαν δωρητές που ζητούσαν πίσω ότι είχαν χαρίσει λόγω πτωχισμού».


Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Οι Σπαρτιάτες κατείχαν την
«ατομική βόμβα» της εποχήςΕίναι κοινώς παραδεκτό πως οι αρχαίοι Ελληνες ήταν πολύ μπροστά στη τεχνολογία σε διάφορους τομείς. Μάλιστα αυτό το διακωμώδησε στην απολαυστική της ταινία «Γάμος αλά Ελληνικά» η κ. Νία Βαρντάλος και Ισπανοί μαθητές σε πρόσφατο βιντεάκι που ευχαριστεί τους Έλληνες. Τώρα Αμερικάνοι μιλούν για τους Σπαρτιάτες και τα όπλα τους. Ας δούμε την αναφορά των Αμερικάνων.
* * *
Tο 1961 ο Αμερικανός πυρηνικός φυσικός και καθηγητής μεταλλουργίας δρ Λάιλ Μπόρστ επισκέφθηκε την Σπάρτη επηρεασμένος από την ανδρεία των αρχαίων Σπαρτιατών αλλά και για να μελετήσει τα όπλα που χρησιμοποιούσε αυτός ο πολεμικός λαός της αρχαίας Ελλάδας.

Ζήτησε λοιπόν από τους εκεί αρχαιολόγους να δει δείγματα οβολών από το Ηραίον ( ναό – θησαυροφυλάκιο της αρχαίας Σπάρτης) του 670 π.χ και αφού τα ανέλυσε απεφάνθη πως οι Σπαρτιάτες δεν είχαν απλώς σίδερο αλλά ατσάλι! Δηλαδή ένα κράμα σιδήρου και άνθρακα με περιεκτικότητα σε άνθρακα μεταξύ 0,2 και 0,8%.

Κατά την δήλωση του στους New York Times, αυτό ισοδυναμούσε με την κατοχή ατομικής βόμβας για τα…μέτρα της εποχή.

Αυτό εξηγεί επιστημονικά, πέρα από την αποδεδειγμένη ανδρεία που υπέδειξαν ο Λεωνίδας και οι 300 Σπαρτιάτες του στη μάχη των Θερμοπυλών και πέρα από την επιλογή του τέλειου στρατηγικού σημείου της μάχης, το πώς 300 άνδρες αποδεκάτισαν έναν στρατό Περσών, Μήδων και Σακών που αριθμούσαν τις 50.000 πάνοπλων αδρών, συμπεριλαμβανομένων και των πλέων επίλεκτων ταγμάτων των Περσών των αθανάτων, πριν πέσουν όλοι από τα βέλη των τοξοτών μετά απ΄ την προδοσία του Εφιάλτη.

Για άλλη μία φορά αποδεικνύεται (και μέσα από την επιστήμη) το πόσο προηγμένη τεχνολογία διέθεταν οι αρχαίοι Έλληνες.

Φανταστείτε τώρα με πόση ευκολία μπορούσαν τα ατσάλινα ξίφη των Σπαρτιατών να διαπεράσουν τις χάλκινες και σιδερένιες πανοπλίες των Περσών και ακόμα πόσο φόβο θα προκάλεσε στους Πέρσες το γεγονός πως στα δικά ξίφη τους οι Σπαρτιάτικές πανοπλίες έμεναν ανεπηρέαστες. 
Ως το τέλος της ερχόμενης βδομάδας θα απουσιάσω. Οπότε θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 25 του Φλεβάρη

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

Παϊσιος: «...Λίγο θα κρατήσουν τα δύσκολα»Τον Γέροντα Παϊσο (Αρσένιος Εζνεπίδης, 1924- 1994) μοναχό στο Άγιο Όρος τον μάθαμε οι πιο πολλοί από δημοσιεύματα σε ακραία, φανατικά έντυπα και περιθωριακά έντυπα με τις διάφορες (λεγόμενες) προφήτες του. Λένε πως προέβλεψε τα δύσκολα χρόνια που ζούμε  αλλά ας δούμε την πρόβλεψη για τη διάρκεια της κρίσης.
* * *
Σύγχυση μεγάλη υπάρχει. Μύλος γίνεται ∙ είναι ζαλισμένοι οι άνθρωποι. 
Ο κόσμος είναι όπως οι μέλισσες. Αν χτυπήσης την κυψέλη, οι μέλισσες βγαίνουν έξω και αρχίζουν «βούου…» και γυρίζουν γύρω από την κυψέλη αναστατωμένες. Ύστερα η κατεύθυνσή τους θα εξαρτηθή από τον άνεμο που θα φυσήξη. Αν φυσήξη βοριάς, θα πάνε μέσα. Έτσι και τον κόσμο τον φυσάει… «Εθνικός Βοριάς», «Εθνικός Νοτιάς», και είναι ο καημένος ζαλισμένος. Όμως, αν και γίνεται τέτοιο βράσιμο, νιώθω μέσα μου μια παρηγοριά, μια σιγουριά. 
Μπορεί να ..ξεράθηκε η ελιά, αλλά θα πετάξη νέα βλαστάρια. Υπάρχει μια μερίδα Χριστιανών, στους οποίους αναπαύεται ο Θεός. Υπάρχουν ακόμη οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι της προσευχής, και ο Καλός Θεός μας ανέχεται, και πάλι θα οικονομήση τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι της προσευχής μας δίνουν ελπίδα...
Μη φοβάσθε. Περάσαμε σαν έθνος τόσες μπόρες και δεν χαθήκαμε, και θα φοβηθούμε την θύελλα που πάει να ξεσπάση; Ούτε και τώρα θα χαθούμε. Ο Θεός μας αγαπά. Ο άνθρωπος έχει μέσα του κρυμμένη δύναμη για ώρα ανάγκης. Θα είναι λίγα τα δύσκολα χρόνια. Μια μπόρα θα είναι.
Δεν σας τα λέω αυτά για να φοβηθήτε, αλλά για να ξέρετε πού βρισκόμαστε...Για μας είναι μια μεγάλη ευκαιρία, είναι πανηγύρι οι δυσκολίες, το μαρτύριο. Να είστε με τον Χριστό, να ζήτε σύμφωνα με τις Εντολές Του και να προσεύχεσθε, για να έχετε θείες δυνάμεις και να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες. Να αφήσετε τα πάθη, για να έρθη η Θεία Χάρις. Αυτό που θα βοηθήση πολύ είναι να μπη μέσα μας η καλή ανησυχία: πού βρισκόμαστε, τί θα συναντήσουμε, για να λάβουμε τα μέτρα μας και να ετοιμασθούμε. 
Η ζωή μας να είναι πιο μετρημένη. Να ζούμε πιο πνευματικά. Να είμαστε πιο αγαπημένοι. Να βοηθούμε τους πονεμένους, τους φτωχούς με αγάπη, με πόνο, με καλωσύνη. Να προσευχώμαστε να βγουν καλοί άνθρωποι
Αναδημοσίευση: http://attikanea.blogspot.gr/2013/02/blog-post_2661.html

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Ο Ανδρέας Παπανδρέου στη στη Monde Diplomatique
το 1977, εξηγούσε γιατί έλεγε "Οχι στην τότε ΕΟΚ"Λίγο πριν τις εκλογές του 1977 ο Ανδρέας Παπανδρέου δημοσίευσε στην Le Monde Diplomatique μια συνοπτική καταγραφή, για το γαλλικό κοινό, του σκεπτικού και των θέσεων του τόσο για την ιδιαίτερη θέση της Ελλάδας ως αναπτυσσόμενης χώρας όσο και για την αντίθεσή του στην ένταξη στην τότε ΕΟΚ.

Κοιτάζοντας εκ των υστέρων το κείμενο και κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, όσο κι αν οι όροι άλλαξαν, η ανάλυση παραμένει αρκετά έγκυρη, καταδεικνύοντας την αξιοπιστία των μετα-μαρξικών εργαλείων που ως οικονομολόγος χρησιμοποιούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου:

«Η πιο βάναυση μορφή εξάρτησης είναι εκείνη που θεμελιώνεται επάνω στην άμεση πολιτικο-στρατιωτική επέμβαση, δηλαδή στη χρήση των μηχανισμών εξαναγκασμού που λίγο - πολύ ταυτίζονται με το κράτος. Στην εποχή μας, αυτή η μορφή εξάρτησης είναι ιστορικά συνδεδεμένη με την αποικιοκρατία, αλλά όχι μόνο με αυτήν. Τα καθεστώτα που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Νότια Κορέα και, για ένα διάστημα, στην Ινδοκίνα, αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις του « κράτους-πελάτη » που εγκαθίδρυσαν σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Για τους Αμερικανούς, η Ελλάδα αποτέλεσε την πρώτη εμπειρία « βιετναμικού » τύπου. Μετά το τέλος του εμφύλιου πολέμου, αναδιοργάνωσαν τον μηχανισμό του ελληνικού κράτους, και πιο συγκεκριμένα των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών πληροφοριών. Οι τελευταίες μετασχηματίστηκαν σε παράρτημα της CIA, την ίδια στιγμή που η αμερικανική στρατιωτική αποστολή ασκούσε απόλυτο έλεγχο στη δομή και τη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων, γαλουχημένων με την τυφλή αφοσίωση στον ατλαντισμό και τον φόβο του « κομμουνιστικού κινδύνου ». Οι Αμερικανοί συνέπηξαν άμεσους δεσμούς με το παλάτι και τη Δεξιά, την προέκτασή του στον ελληνικό πολιτικό κόσμο. Επέκτειναν τον έλεγχό τους στα συνδικάτα, στο τραπεζικό σύστημα, έως και στις πολιτιστικές και επιστημονικές δραστηριότητες της χώρας μας. Η μεταπολεμική Ελλάδα « ανασυγκροτήθηκε » με έναν ελεγχόμενο και διεφθαρμένο κρατικό μηχανισμό και με τη δραστηριοποίηση επενδύσεων κατευθυνόμενων από αμερικανικές τράπεζες και οργανισμούς οικονομικής βοήθειας.

Έτσι, στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 1960, η Ελλάδα ήταν έτοιμη να ανοίξει τα σύνορά της στην εισβολή των κεφαλαίων των πολυεθνικών, να προσδεθεί στο άρμα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ), να μετασχηματιστεί σε προκεχωρημένο φυλάκιο του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) και σε πυρηνικό οπλοστάσιο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η κατάληψη του ελληνικού χώρου από τις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιήθηκε σε στάδια : πρώτα μέσω της επέμβασης της πολιτικο-στρατιωτικής υπερδομής (του μηχανισμού εξαναγκασμού), στη συνέχεια, και σχεδόν παράλληλα, μέσω της επιβολής, στη διαδικασία της κεφαλαιακής συσσώρευσης, ενός ελέγχου που στόχο είχε να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για σίγουρες και αποδοτικές επενδύσεις και, τέλος, μέσω της εισβολής, μετά το 1960, των πολυεθνικών, που προσέδωσαν στην ανάπτυξη της χώρας μας τα δομικά χαρακτηριστικά μιας οικονομίας περιφερειακού καπιταλισμού.

Η κοινωνική και οικονομική διάρθρωση της Ελλάδας διαθέτει όλα τα στοιχεία ενός περιφερειακού καπιταλιστικού σχηματισμού. Σε πολλούς τομείς της ελληνικής οικονομίας (γεωργία, κτηνοτροφία, βιοτεχνία, μικρεμπόριο κ.λπ.), ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής δεν εξαφάνισε τις προκαπιταλιστικές μορφές παραγωγής. Η δομική συνθήκη του εσωτερικού εμπορίου (εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων έναντι εξαγωγών αγροτικών προϊόντων) για τους αγρότες αποτελεί συνθήκη λεηλασίας : με αυτόν τον τρόπο παράγεται στο εσωτερικό της χώρας μια μεγάλης κλίμακας πρωτογενής συσσώρευση κεφαλαίου. Το εξωτερικό εμπόριο διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά της « άνισης ανταλλαγής [1] » και διευκολύνει τη φυγή του κοινωνικού πλεονάσματος προς τα μητροπολιτικά κέντρα της Δύσης. Με την επέκταση των μονοπωλιακών πολυεθνικών γιγάντων, η φυγή του κοινωνικού πλεονάσματος γίνεται όλο και περισσότερο μέσω των μηχανισμών που αυτές οι πολυεθνικές εταιρείες διαθέτουν σε παγκόσμια κλίμακα. [...]

Παράλληλα με την πολιτικο-στρατιωτική παρέμβαση των ΗΠΑ σε διακρατικό επίπεδο, αναπτύσσεται εκ μέρους του πολυεθνικού κεφαλαίου ένας άμεσος και αποφασιστικός έλεγχος πάνω στην κυβέρνηση και τους μηχανισμούς του ελληνικού κράτους, προκειμένου να διαμορφωθούν θεσμοί που θα εκχωρούν στο ξένο κεφάλαιο κυρίαρχη θέση έναντι του αναιμικού εταίρου του, του ελληνικού κεφαλαίου

. Οι κανόνες χρηματοδότησης, οι επιλογές στον οικονομικό σχεδιασμό, ο συνδικαλισμός, η εκπαίδευση, ακόμη και οι πολιτιστικές δομές που εγκαθιδρύει η ελληνική κυβέρνηση έχουν ως στόχο την ενσωμάτωση της χώρας στη σφαίρα επιρροής του παγκόσμιου καπιταλισμού, διατηρώντας ταυτόχρονα τον περιφερειακό χαρακτήρα της. Κάτω από αυτή την οπτική γωνία πρέπει να εξετάζεται η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. [...]

Η ΕΟΚ χαρακτηρίζεται από τρία θεμελιακά γνωρίσματα : την τελωνειακή ένωση, την ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου και την ελεύθερη κυκλοφορία του εργατικού δυναμικού. Η έλλειψη κοινής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε τελική ανάλυση σημαίνει την απουσία ελέγχου, εντός του πλαισίου της ΕΟΚ, για το μονοπωλιακό κεφάλαιο, που αποτελεί ένα κεφάλαιο ελεγχόμενο κατά πρώτον από τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατά δεύτερον από τη Δυτική Γερμανία. Το πρόβλημα αυτό δεν θα επιλυθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αντιθέτως, το τελευταίο θα μετατραπεί σε μηχανισμό ελέγχου της Δυτικής Ευρώπης, έναν μηχανισμό στα χέρια των ΗΠΑ και της Δυτικής Γερμανίας. Η ΕΟΚ, στις παρούσες συνθήκες, είναι η ΕΟΚ του μονοπωλιακού κεφαλαίου, είναι ο μηχανισμός εμπέδωσης της κυριαρχίας του αμερικανο-γερμανικού καπιταλισμού στην Ευρώπη.

Αρκετά πριν από τους νεομαρξιστές, ο Γκούναρ Μύρνταλ [2] είχε υποστηρίξει τη θέση σύμφωνα με την οποία, αν μια σχετικά υπανάπτυκτη χώρα συνδεθεί, μέσα στο πλαίσιο μιας οικονομικής κοινότητας, με μια σχετικά αναπτυγμένη χώρα, τότε η μεταξύ τους οικονομική απόσταση θα μεγαλώσει –δηλαδή η προσχώρηση θα λειτουργήσει αρνητικά για τη σχετικά μη αναπτυγμένη χώρα. Κάτι που σίγουρα θα ισχύσει για την Ελλάδα αν ενταχθεί στην ΕΟΚ.

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Τα ντοκουμέντα για την αύξηση του ελλείμματοςΤο έλλειμμα του 2009 εσκεμμένως αυξήθηκε από την κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου στο 13,6% του ΑΕΠ με πολύ συγκεκριμένους τρόπους, όπως θα διαπιστώσετε.
Η πραγματικότητα είναι, ότι η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Παπανδρέου ξόδεψε συνειδητά 10 δισ. στο τελευταίο τρίμηνο του 2009 με στόχο να αυξήσει το έλλειμμα στο 12,7% του ΑΕΠ να ρίξει τις ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση και ταυτόχρονα να διευκολύνει την υπαγωγή της χώρας στο μνημόνιο ως μόνη επιλογή όπως αποκάλυψε και ο Μ. Ιγνατίου στο πρόσφατο άρθρο του στα "Επίκαιρα"...
Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται από το γεγονός, ότι τον Οκτώβριο, όταν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έκανε την εκτίμηση για έλλειμμα 12,7% στο τέλος του χρόνου, συμπεριέλαβε δαπάνες τις οποίες τελικά δεν έκανε!

Για παράδειγμα, είχε υπολογίσει να πληρώσει 2,2 δισ. ευρώ για εξόφληση χρεών των νοσοκομείων, αλλά πλήρωσε μόνο 1,2 δισ. Το ίδιο έγινε με τις αμυντικές δαπάνες: Υπολόγισε 3,1 δισ. ευρώ, αλλά κατέβαλε 2,1 δισ. Το γεγονός ότι οι δαπάνες δεν υλοποιήθηκαν στο σύνολό τους, σημαίνει ότι θα μπορούσαν εξ αρχής να μην έχουν εγγραφεί – άρα και το έλλειμμα θα ήταν μικρότερο από το 12,7% του ΑΕΠ.

Ιδού αποδείξεις με συγκεκριμένα νούμερα:• Η κυβέρνηση, το τελευταίο τρίμηνο του 2009 προχώρησε σε επιστροφές φόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ενώ τις πάγωσε από τον Ιανουάριο. Ακόμη και στο πρώτο εννεάμηνο του 2010 και ενώ προηγήθηκαν έντονες διαμαρτυρίες από το σύνολο τους επιχειρηματικού κόσμου, οι επιστροφές φόρων υπολείπονταν κατά 200 εκατ.ευρώ περίπου, σε σχέση με το 2009.

• Η κυβέρνηση, το τελευταίο τρίμηνο του 2009, και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες του έτους, πλήρωσε 1,2 δισ. ευρώ για χρέη νοσοκομείων, χωρίς να κάνει την αναγκαία διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές για να περιορίσει αισθητά την οφειλή.
• Η κυβέρνηση, το τελευταίο τρίμηνο του 2009 αύξησε τις δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 0,7 δισ. ευρώ.

• Η κυβέρνηση, το τελευταίο τρίμηνο του 2009 δαπάνησε 0,5 δισ. ευρώ για την πρώτη δόση του επιδόματος αλληλεγγύης.

• Η κυβέρνηση, το τελευταίο τρίμηνο του 2009 μετέθεσε για το 2010 την είσπραξη του ΕΤΑΚ που αναλογούσε στο 2009, ύψους 0,6 δισ. ευρώ.

• Η κυβέρνηση, το τελευταίο τρίμηνο του 2009 αύξησε κατά 0,2 δισ. τις δαπάνες για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σε σχέση με τις ήδη αυξημένες προβλέψεις του Προγράμματος Σταθερότητας. Την ίδια στιγμή, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν, ότι στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2010 περιέκοψε τις πληρωμές για το ΠΔΕ κατά 30,3% σε σχέση με το 2009, προκειμένου να εμφανίσει ότι το έλλειμμα μειώθηκε.

• Η κυβέρνηση, το τελευταίο τρίμηνο του 2009 κατήργησε τις ρυθμίσεις για τους ημιυπαίθριους (που επανέφερε αργότερα), την επιβολή φόρου στα λαχεία, το ξυστό και τα σκάφη αναψυχής (που επίσης επανέφερε αργότερα) χάνοντας έτσι έσοδα 2,2 δισ. ευρώ.

• Η κυβέρνηση, το τελευταίο τρίμηνο του 2009 αύξησε τις δαπάνες για οδοιπορικά, τις λειτουργικές δαπάνες και προμήθειες του Δημοσίου κατά 0,7 δισ. ευρώ επιπλέον των δαπανών που θα έκανε αν διατηρούσε το ρυθμό του πρώτου 9μήνου.

• Η κυβέρνηση, το τελευταίο τρίμηνο του 2009 ενώ κατήγγιλε την δήθεν κατάρρευση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, έχασε κυριολεκτικά κάθε έλεγχο στα έσοδα. Η υστέρηση εσόδων στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2009 σε σχέση με το 2008 ήταν 1,1 δισ. ευρώ. Μόνο στο τελευταίο τρίμηνο του έτους ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ, για να φθάσει στο σύνολο του έτους περίπου στα 3 δισ. ευρώ ! Δηλαδή , στο τελευταίο τρίμηνο οι απώλειες εσόδων ήταν διπλάσιες από ό,τι στο 9μηνο της κυβέρνησης Καραμανλή! Αν ο Παπανδρέου κατάφερνε να διατηρήσει τις, έστω και μη ικανοποιητικές κατά το ΠΑΣΟΚ, επιδόσεις της ΝΔ στο διάστημα που είχε την ευθύνη, (αν για παράδειγμα δεν καθυστερούσε τρεις μήνες να τοποθετήσει γενικό γραμματέα στο Υπουργείο Οικονομικών) τότε ο προϋπολογισμός θα είχε επιπλέον έσοδα 1,7 δισ. ευρώ.

Το άθροισμα όλων των παραπάνω ισούται με 9,3 δισ. ευρώ. Η διαφορά ως τα 10 δισ. οφείλεται σε επιμέρους κονδύλια, όπως αυξημένες δαπάνες για τόκους, λιγότερα έσοδα από το φόρο κινητής τηλεφωνίας, κ.α. Αυτό είναι το δήθεν κρυφό έλλειμμα και είναι πλέον φανερό σε ποιόν οφείλεται.

Αντίθετα, το 2010 η κυβέρνηση έκοψε τις δαπάνες για το ΠΔΕ, περιόρισε τις επιστροφές φόρων κλπ, με αποτέλεσμα το έλλειμμα να εμφανίζεται μειωμένο! Η αλήθεια είναι ότι από τον Οκτώβριο ως και το τέλος του 2009, δεν υπήρξε ούτε ένα μέτρο περιορισμού του ελλείμματος. Υπήρξαν μόνο μέτρα που το αύξησαν. Σε αντίθεση με τον Καραμανλή που είχε δεσμευτεί πριν τις εκλογές ότι θα λαμβανε πρόσθετα μέτρα, στο πνεύμα όσων ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, το Σεπτέμβριο του 2009, ο τότε πρωθυπουργός. Χωρίς αυτή την σκόπιμη παρέμβαση το έλλειμμα του 2009 θα έκλεινε περίπου στο 8 – 9 % του ΑΕΠ.

Αργότερα, το 2010 μεθοδεύτηκε νέα αύξηση του ελλείμματος του 2009 στο ύψος του 15,4% του ΑΕΠ με τον συνυπολογισμό σε αυτό των ΔΕΚΟ και άλλων δημοσίων οργανισμών, υπόθεση που βρίσκεται ήδη στη κρίση της Δικαιοσύνης, αφού μέλη της ΕΛΣΤΑΤ κατηγορούν με ισχυρά στοιχεία τον επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου ότι αυθαίρετα αύξησε ακόμα περισσότερο το έλλειμμα, με τις γνωστές οδυνηρές για όλους συνέπειες.

Χωρίς την μεθοδευμένη αύξηση του λοιπόν, το έλλειμμα του 2009 θα εκινείτο περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο! Χωρίς την ανάγκη να γίνει η Ελλάδα πειραματόζωο, να εκχωρηθεί η Εθνική κυριαρχία και να υπογραφεί το "Ελληνικό μνημόνιο" που είναι μακράν το χειρότερο από τα αντίστοιχα των άλλων χωρών. Στοιχείο που δολίως κρύβουν όσοι τα επικαλούνται!...

...Εδώ οφείλουν απαντήσεις και άλλοι, εκτός του κυρίου Στουρνάρα, για τον ρόλο τους, όταν ο Καραμανλής μιλούσε για την ανάγκη μέτρων:

- Προειδοποίησε για τις δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις ήδη σε προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή στις 12 Φεβρουαρίου 2009, την οποία προκάλεσε η ίδιος ο τότε πρωθυπουργός!

- Κάλεσε υπό τον τότε Π/Θ τους πολιτικούς αρχηγούς σε συναντήσεις στις 5 Μαρτίου 2009 να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο 6 αρχών για να την οικονομική διαχείριση. Το πλαίσιο απερρίφθη πρωτοστατούντος του Γιώργου Παπανδρέου!

- Έλαβε τρεις φορές περιοριστικά δημοσιονομικά μέτρα : 5.2.2009, στις 18.3.2009 και στις 25.6.2009. Τα μέτρα αυτά αντιμετωπίστηκαν με πρωτοφανή επιθετικότητα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το συντριπτικά μεγαλύτερο τμήμα του γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου! Αυτοί που μετέπειτα σιωπούσαν στα απάνθρωπα μέτρα του μνημονίου!

- Προκήρυξε εκλογές για τις 4.10.2009 με διακύβευμα την ανάγκη αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής. Η στάση αυτή, παρά την ακραία ανευθυνότητα της τότε Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, έδινε το ελεύθερο στην μετέπειτα κυβέρνηση Παπανδρέου να πάρει μέτρα. Αυτός όμως είχε άλλους σκοπούς οι οποίοι σήμερα φανερώνονται...


Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Η Ελλάδα χρεωκόπησε την ΚύπροΠέρυσι τέτοιο καιρό μιλούσαμε  για το κούρεμα του Ελληνικού χρέους και οι «φωστήρες» που μας κυβερνούσαν το πραγματοποίησαν. Tο λεγόμενο PSI. Μια πράξη που έριξε έξω τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. κι εδώ είναι υπόλογος ο κ.Προβόπουλος που πρέπει να λογοδοτήσει γιατί έβαζε εκεί τα αποθεματικά κι ενώ είχε αποφασιστεί το PSI αγοράζοντας ομόλογα απο ξένα funds που τα ξεφοστόναν. Αλλά και μικροομολογιούχοι, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες. Ομως πήραμε στο λαιμό μας και τους Κύπριους αφού λόγω PSI αναγκάζονται κι αυτοί να υποστούν Μνημόνιο
* * *
Στις εμπειρίες (ευχάριστες, αλλά και πικρές) που αποκόμισε στα πέντε χρόνια της συμμετοχής του στις δραστηριότητες της ΕΕ, ως αρχηγός κράτους, αναφέρθηκε σήμερα ενώπιον των Ευρωπαίων ηγετών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, με αφορμή την τελευταία παρουσία του σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Παράλληλα, δήλωσε ότι το κούρεμα του ελληνικού χρέους, στοίχισε στην Κύπρο 5 σχεδόν δις ευρώ, «και έριξε, δυστυχώς, τη χώρα μας στη δίνη μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης».
Ο Πρόεδρος Χριστόφιας τόνισε κατ’ αρχήν τις έντονες προσπάθειες που κατέβαλε, ώστε η Κύπρος να είναι πάντοτε παρούσα με δημιουργικές θέσεις στις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Πιστεύω, πως με αποκορύφωμα την πρόσφατη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου, έχουμε συμβάλει εποικοδομητικά στην περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέσω μιας Καλύτερης Ευρώπης, με κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, που στο επίκεντρο των πολιτικών της να έχει τον άνθρωπο και τις εύλογες του ανάγκες», είπε.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμισε ότι εξαρχής, αταλάντευτη ήταν η άποψή της Κύπρου τα τελευταία τρία χρόνια, πως η ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή ήταν το ενδεδειγμένο μέσο για την αντιμετώπιση της κρίσης και όχι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, που αποδεδειγμένα οδηγούν στην ύφεση, στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε τη χαρά του που η Ένωση τελικά αντιλαμβάνεται την ανάγκη για συνδυασμό των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των πολιτικών ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους νέους μας.
Το ζήτημα, βεβαίως, είναι πόσο γοργά προχωρούμε με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ανάπτυξης που να διασφαλίζουν και να αποκαθιστούν, την κοινωνική συνοχή στην Ένωση, είπε, εκφράζοντας τη λύπη του για την καθυστέρηση που παρατηρεί ένεκα πολλών πολιτικών και εκλογικών σκοπιμοτήτων, και αυτή η καθυστέρηση θα έχει σοβαρές συνέπειες στις προσπάθειες που συλλογικά καταβάλλουμε για την ταχεία οικονομική ανάκαμψη στην Ένωση, είπε.
«Το κούρεμα του ελληνικού χρέους από εμάς τους ιδίους, στοίχισε στην Κύπρο 5 σχεδόν δις ευρώ, και έριξε, δυστυχώς, τη χώρα μας στη δίνη μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης και αυτό το λέω χωρίς να σημαίνει ότι οι τραπεζίτες στο τόπο μας είναι άμοιροι ευθύνης», ανέφερε.
Όπως και άλλες χώρες, μετά από αυτά τα γεγονότα, η Κύπρος υποχρεώθηκε να προσφύγει στο Μηχανισμό Στήριξης, που εμείς οι ίδιοι χαρακτηρίζουμε ως μηχανισμό αλληλεγγύης της Ένωσης προς τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, ένεκα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που εξακολουθεί να μας ταλανίζει, επισήμανε ο Πρόεδρος Χριστόφιας, διευκρινίζοντας ότι «δεν ζητάμε χαριστικά βοήθεια, ζητάμε δάνειο, το οποίο θα αποπληρώσουμε ανταποκρινόμενοι στο έπακρο στις υποχρεώσεις μας».
Ωστόσο, όπως είπε, «αντί της κατανόησης και της αλληλεγγύης, γίναμε θύματα διαβολής, αποδεδειγμένης διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, δυσφήμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με εργαλείο τις ρωσικές καταθέσεις στο νησί, οι οποίες κατόπιν ενδελεχών ερευνών από εξειδικευμένους διεθνείς οργανισμούς, καταδεικνύεται ότι νόμιμα έχουν γίνει στην Κύπρο». «Δυστυχώς, αυτή η εκστρατεία συνεχίζεται ακόμα, πράγμα που ζημιώνει όχι μόνο την Κύπρο αλλά και την Ευρωζώνη και την Ένωση γενικότερα και πρέπει να ομολογήσω ότι το γενικότερο αίσθημα ανάμεσα σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις και στον κυπριακό λαό είναι ότι η χώρα μας βρίσκεται υπό κατατρεγμό», είπε, εκφράζοντας ειλικρινά, όπως είπε, τη θλίψη του για αυτή την κατάσταση, ενώ «φεύγει πικραμένος», ανέφερε.
Η Κύπρος εφαρμόζει Μνημόνιο, χωρίς να έχει υπογράψει Μνημόνιο και υπόκειται ο κυπριακός λαός σε μεγάλες θυσίες, σημείωσε ο κ. Χριστόφιας. «Η Ένωσή μας ή κάποια μέλη από την Ένωσή μας μάς έχουν παραπέμψει στη Ρωσική Ομοσπονδία για να συμβάλει στη δανειοδότηση της Κύπρου», είπε, και προς τούτο συνεργαστήκαμε στενά με τον Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι ο Πρόεδρος Πούτιν μας έχει διαβεβαιώσει ότι η Ρωσική Ομοσπονδία θα συνδράμει στη δανειοδότηση της Κύπρου υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι η δανειοδότηση θα στηριχθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

Επιτάσσεται η ανέχεια;Τις τελευταίες συνεχείς επιτάξεις σε σχέση με όλη την οικονομική κατάσταση του Ελληνικού λάου σχολιάζει εύστοχα στην χθεσινή (Παρασκευή 8/2) «Καθημερινή», ο Παντελής Μπουκάλας
* * *
To μετρό; Απλό είναι: επιτάσσεται, παρά τη διαφωνία του τρίτου συγκυβερνώντος. Οι ναυτεργάτες; Εδώ είναι κάπως πιο πολύπλοκα τα πράγματα, αλλά στο τέλος βρίσκεται λύση: επιστρατεύονται, παρά τη διαφωνία, και πάλι, του τρίτου συγκυβερνώντος, της ΔΗΜΑΡ, που βλέπει τα χαρακτηριστικά της να αλλοιώνονται, όσο συσσωρεύει τις αμήχανες και αλυσιτελείς διαφοροποιήσεις της. Οι άλλοι δύο, Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, έχουν πείρα σε αυτά. Δεν αγχώνονται ιδιαίτερα.
Η φτώχεια όμως; Επιτάσσεται η φτώχεια; Επιστρατεύεται η ανέχεια; Δυστυχώς, αυτό δεν το πρόβλεψαν οι νόμοι και οι προφήτες. Και η ανέχεια μεγαλώνει. Καθημερινά. Κατά πλάτος και κατά βάθος. Ποιος συγγενής, ποιος φίλος ή συνάδελφος δεν σου παραπονιέται πως τα μετράει πια τρεις και τέσσερις φορές και πάλι δεν του βγαίνουν; Ποιος δεν σου μεταδίδει ακέραιη τη θλίψη του μιλώντας για απόλυση, για εθελουσία, για δύο, άντε τρία μεροκάματα τη βδομάδα, για το πετσόκομμα του μισθού ή της σύνταξής του, για τις τιμές που μόνο στα χαρτιά πέφτουν και όχι στο ταμείο, για τη λερναία ύδρα των χαρατσιών;
Ποιος δεν σου λέει πως δύσκολα τα βγάζει πέρα, ακόμα κι αν άλλαξε ριζικά τον τρόπο της ζωής του κόβοντας τις πολυτέλειες, και τον κινηματογράφο ανάμεσά τους, και το γήπεδο, το θέατρο, τα βιβλία, τη σαββατιάτικη βόλτα, τα φροντιστήρια των παιδιών, την μπάλα τους στο πέντε επί πέντε, τη γιορτή των γενεθλίων, το δεύτερο αναμμένο φως («εντάξει, φέγγει και η τηλεόραση»), τα πολλά τηλεφωνήματα σε γνωστούς και φίλους, ιδίως με το κινητό; Ποιος, όποια κι αν είναι η δουλειά του (γιατρός του ΕΣΥ, δάσκαλος ή καθηγητής, μόνιμος του στρατού, οικοδόμος, τζακάς, οδοντίατρος, διορθωτής, μεταφραστής, ηθοποιός, δημοσιογράφος, ψιλικατζής, μανάβης, φούρναρης, κουρέας, αγρότης, σιδεράς...) δεν έχει το μικρό του δράμα να σου πει, να σε προλάβει πριν αρχίσεις να του λες εσύ το δικό του;
Χιλιάδες τέτοια μικρά δράματα συνέρρευσαν προχθές (ή μάλλον «συνωστίστηκαν», αφού βρήκε την ώρα η λέξη αυτή η σημαδεμένη να πάρει την εκδίκησή της εισδύοντας σε τίτλους και ρεπορτάζ) κάτω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, παρωθημένα από το ίδιο όραμα: μια σακούλα πορτοκάλια ή μανταρίνια ή πατάτες ή χόρτα ή... Δώρο από την Πανελλαδική Ομοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών Αγορών. Ενα δώρο που ένα-δυο χρόνια πριν θα το μετρούσαμε όλοι μας σαν κάτι λιγότερο από πουκάμισο αδειανό και θα το προσπερνούσαμε όχι απλώς αδιάφοροι, αλλά θυμωμένοι γα την προσβολή. Μα όχι πια.
Οχι. Δεν ζούμε Κατοχή, κι ας μην προσβάλλουμε με τις κατοχολογικές κορώνες μας όσους έζησαν την Κατοχή και την άντεξαν. Ούτε χούντα ζούμε, κι ας μην προσβάλλουμε με τις ρητορικές υπερβολές μας όσους την πολέμησαν. Τα πράγματα είναι δύσκολα έτσι κι αλλιώς. Το φανέρωσε αυτό, ακόμα και σε όσους έκαναν ότι δεν το βλέπουν, η φωτογραφία των απλωμένων χεριών για μια σακούλα κηπευτικά. Κι εδώ δεν μπορεί να κάνει τίποτα το φωτοσόπ.

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

Το ξεπούλημα καλά κρατεί. Ξεπούλησαν τον HellaSatΤη σύναψη της συμφωνίας για την πώληση του 99,05% που κατέχει στην Hellas Sat, η οποία διαχειρίζεται το δορυφόρο HellasSat2, στην ArabSat...

κύριο πάροχο δορυφορικών υπηρεσιών στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, ανακοίνωσε ο ΟΤΕ.

Τα συνολικά έσοδα του ΟΤΕ από την πώληση του μεριδίου του στην HellasSatανέρχονται σε 208 εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,05%:

* της αξίας των δραστηριοτήτων της HellasSat, η οποία ανέρχεται στα 157 εκατομμύρια ευρώ, που ισούται με 7 φορές τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της HellasSatγια το 2012, και
* των διαθεσίμων της HellasSat κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής που εκτιμώνται σε 53,4 εκατομμύρια ευρώ.
Επιπλέον ο ΟΤΕ θα εισπράξει 7 εκατομμύρια ευρώ ως μέρισμα.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε: «Πετύχαμε μια σημαντική συμφωνία, η οποία εξασφαλίζει τους καλύτερους δυνατούς και πλέον συμφέροντες όρους και επιπλέον αξία για όλους τους εταίρους. Το Ελληνικό και Κυπριακό Δημόσιο θα αποκτήσουν έναν αξιόπιστο επενδυτή που έχει τους πόρους για να προβεί στις απαραίτητες επενδύσεις. Έτσι διασφαλίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου στο διάστημα και ο χαρακτήρας τους ως διαστημικές χώρες (Space-faring nations). Η HellasSat πωλείται σε μια κορυφαία εταιρεία δορυφορικών επικοινωνιών με μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές και με πρόδηλο ενδιαφέρον να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο ΟΤΕ από-επενδύει από την HellasSat αποκομίζοντας ικανοποιητικό τίμημα, γεγονός που του επιτρέπει να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητές του».
Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Σε ξένο ιδιωτικό στρατό
η προστασία του Κοινοβουλίου;Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρέσβης καναδά, πως αναθέσαν στην εταιρεία υπηρεσιών ιδιωτικού στρατού Academi την  φύλαξη της Βουλής. Γιατί; Εμείς δεν έχουμε αστυνομία έστω (σε ακραία περίπτωση στρατό); Μήπως φοβούνται κάτι άλλο; Πως δηλαδή θα τους επιτεθούν και δε θα τους προστατέψουν οι Ελληνες μια που εισβολείς θα έχουν δίκιο;
* * *
Συμβόλαιο με την κορυφαία στον Κόσμο εταιρεία υπηρεσιών ιδιωτικού στρατού Academi (πρώην Blackwater) φέρεται πως έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση για την προστασία του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο πρέσβης Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος σε εφημερίδα του Καναδά! Η συνέντευξη πέρασε απαρατήρητη στην Ελλάδα,οι αποκαλύψεις στις οποίες προχώρησε όμως ο εμπειρότατος πρέσβης είναι συγκλονιστικές..

Σε ευρύτερη ερώτηση σχετικά με την... διάδοχη εταιρεία της Blackwater (σσ. την Academi) για την πρόσληψη μισθοφόρων που θα προστατεύσουν το Κοινοβούλιο. Στις δημοκρατίες ωστόσο, το Κοινοβούλιο δεν χρειάζεται προστασία. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν δοθεί ειδικές οδηγίες σχετικά με το τι μπορεί να λέγεται και τι γίνεται ανεκτό και τι όχι. Οι δημοσιογράφοι που δεν ΄συμμορφώνονται' παρενοχλούνται από πράκτορες της κυβέρνησης ή συλλαμβάνονται".

Σε άλλες απαντήσεις του, ο Λ. Χρυσανθόπουλος (το βιογραφικό σημείωμα του οποίου περιλαμβάνει συμμετοχή στη διαπραγματευτική ομάδα για την είσοδο της Ελλάδος στην ΕΕ, πρέσβης της Ελλάδος σε Αρμενία, Τορόντο και Πεκίνο, και μέχρι το 2012 γγ. της Διεθνούς Γραμματείας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Μαύρης Θάλασσας) σημειώνει ότι η καλύτερη και φθηνότερη λύση τόσο για την Ελλάδα όσο και την ΕΕ θα ήταν να χαρισθεί το ελληνικό χρέος, ενώ προτιμότερη από την παραμονή στο ευρώ είναι μία σταδιακή επιστροφή στη δραχμή, που θα επιτρέψει βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω της υποτίμησης του νομίσματος.

Ο Έλληνας πρέσβης δηλώνει απαισιόδοξος για το μέλλον της Ελλάδος εάν συνεχισθεί η υφιστάμενη κατάσταση, προβλέποντας κοινωνικές αναταραχές, ίσως ακόμη και το ενδεχόμενο ενός εμφυλίου πολέμου.

Όσον αφορά, τέλος, στην Academi, πρόκειται για μία εταιρεία ιδιωτικού στρατού που ιδρύθηκε το 1997 ως Blackwater. Αποτελεί το μεγαλύτερο εργολάβο ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας των ΗΠΑ, ενώ το πρώτο μεγάλο της συμβόλαιο ήταν η συμμετοχή της στον πόλεμο του Ιράκ το 2003. Η φημολογούμενη εμπλοκή της στην Ελλάδα δεν θα είναι η πρώτη, καθώς είχε παράσχει εκπαίδευση στις ελληνικές ναυτικές δυνάμεις ασφαλείας εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Στον κ. Σαββίδη το «Μακεδονία Palace»Έχει συζητηθεί πως ο κ. Σαββίδης εκτός της επένδυσής του στον ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται και γι άλλες επενδύσεις στην Ελλάδα. Και είναι λογικό μια που τώρα ξεπουλάμε φιλέτα κι ασημικά, όπως λένε διάφοροι «σχολιαστές». Έκανε την αρχή με το «Μακεδονία Παλάς», που το νοίκιασε αρχικά για ένα χρόνο. Τώρα γι αυτούς που σκέφτονται αρνητικά για την επένδυση του κ. Σαββίδη (επειδή είναι ρωσικά τα κεφάλαια) δείτε και τις άλλες προσφορές.
* * *
Τρεις προσφορές κατατέθηκαν στον ανοικτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη 12μηνη μίσθωση του ιστορικού ξενοδοχείου «Μακεδονία Παλάς» της Θεσσαλονίκης, η αποσφράγιση των οποίων έγινε τη περασμένη Δευτέρα 4/2.
Σύμφωνα με πληροφορίες (επισήμως, το οριστικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί μετά την παρέλευση δύο εργάσιμων ημερών, χρόνος που προβλέπεται από τον Κανονισμό Μισθώσεων-Εκμισθώσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους συμμετέχοντες), πρόκειται για τις εταιρείες Black & White, συμφερόντων του ελληνικής καταγωγής επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της ομάδας του ΠΑΟΚ, κ. Ιβάν Σαββίδη (που κατέθεσε προσφορά μηνιαίου μισθώματος 95.000 ευρώ), Aenaos (με προσφορά 81.000 ευρώ) και Grecotel του κ Δασκαλαντωνάκη (με προσφορά 51.000 ευρώ).

ΓΙΑ ΤΙ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ
Υπενθυμίζεται ότι οι όροι που είχε θέσει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ήταν ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ύψους 50.000 ευρώ, χρονικό διάστημα εκμίσθωσης 12 μηνών, δέσμευση του νέου ενοικιαστή ότι θα συνεχίσει να απασχολεί στο εν λόγω 12μηνο ποσοστό 92% των εργαζομένων που απασχολούνταν μέχρι πρότινος στο «Μακεδονία Παλάς» (υπολογίζονται σε 120 άτομα) και κατάθεση εγγυητικής επιστολής εξάμηνης διάρκειας, ισόποσης με το εξαπλάσιο του μηνιαίου μισθώματος. Παράλληλα, προβλεπόταν επιπλέον οικονομικό όφελος για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ίσο με 10% επί των προ φόρων και αποσβέσεων κερδών της ξενοδοχειακής επιχείρησης.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΑΔΙΟ
Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, οι εταιρείες και οι όμιλοι που συμμετείχαν στον διαγωνισμό για τη 12μηνη μίσθωση του εμβληματικού ξενοδοχείου φιλοδοξούν, επί της ουσίας, να λάβουν θέση ενόψει της διαδικασίας που θα ακολουθήσει μέσα στη χρονιά που διανύουμε, η οποία θα αφορά τη μακροχρόνια μίσθωση του «Μακεδονία Παλάς» (για διάστημα που εκτιμάται περί τα 35 χρόνια). Ο διαγωνισμός αυτός αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του 2013, ώστε ο ανάδοχος να επιλεγεί έως τον Φεβρουάριο του 2014 και να μην επαναληφθεί η «περιπέτεια» που ζει το ξενοδοχείο τα τελευταία δύο χρόνια.
Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος μισθωτής του «Μακεδονία Παλάς», ο Όμιλος Δασκαλαντωνάκη, διέκοψε τη λειτουργία του ξενοδοχείου παραμονές Πρωτοχρονιάς (στις 31 Δεκεμβρίου), στερώντας την πόλη από 540 κλίνες.
Αναδημοσίευση: http://www.makthes.gr/news/economy/99860/

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Πούλησαν στην Τουρκία νησί ( ; )Αναδημοσίευσα τις προάλλες για τους Τούρκους που αγοράζουν Μαρίνες. Αν προβλημάτισε αυτό φανταστείτε που αγοράζουν κάποιοι Τούρκοι νησάκια; Μάλιστα πολύ κοντά στην Τουρκία. Αντε τα νησάκια τα αγοράζουν, αν βάλουν πόδι (αγοράζοντας και χωράφια) και στη Ηπειρωτική Ελλάδα να  δικαιωθεί ο Κιουταχής πασάς ο Δράμαλης πασάς μετά από τόσα χρόνια ας κατατροπώθηκαν από τον Καραϊσκάκη και τον Κολοκοτρώνη τότε που νόμζαν πως μα; Απελευθέρωναν. Δεν ξέραν όμως πως θα έρθει ένας ΓΑΠ ενας Παπαδήμος ένας Σαμαράς και κυρίως ενας Παπούλιας που θα γυρίσουν την ιστορία στα προν το 1821 (με οικονομικούς όρους τώρα)
* * *
Διαστάσεις μείζονος εθνικού σκανδάλου λαμβάνει το ξεπούλημα σε Τούρκους επιχειρηματίες οι οποίοι συνηθέστατα είναι "το μακρύ χέρι της ΜΙΤ", (αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ίδιοι οι Τούρκοι που διαφημίζουν στη χώρα τους τα "θετικά" των τουρκικών επενδύσεων στο εξωτερικό) με πιο πρόσφατο "επίτευγμα" τη αγορά νησιού από Τούρκο επιχειρηματία! Ναι, αυτό που διαβάσατε είναι αληθινό: Πούλησαν σε Τούρκο ελληνικό νησί!
Και το ερώτημα είναι ποιο νησί; Αν και αυτό μικρή σημασία έχει, εν τούτοις αν το νησί βρίσκεται στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο επάνω στις γραμμές περιπολίας των τουρκικών υποβρυχίων που προέρχονται από την βάση που διατηρούν στην Αλβανία είναι ζήτημα κρίσιμο...
Και ποιος ενέκρινε την πώληση του νησιού; Μήπως πρέπει να ενημερωθούν στο υπουργείο Τουρισμού ότι υπάρχουν και ειδικά δικαστήρια, αλλά και στρατοδικεία που θα πρέπει να λογοδοτήσουν αν κάτι πάει στραβά για τα ελληνικά συμφέροντα στα ελληνοτουρκικά και κριθεί ότι π.χ. η τουρκική ιδιοκτησία στην μαρίνα της Μυτιλήνης έπαιξε πρακτόρικο ρόλο σε ένα "θερμό" επεισόδιο;
Έτσι, μετά το εξευτελιστικό ξεπούλημα των ελληνικών μαρίνων στον μεγάλο τουρκικό επιχειρηματικό όμιλο, Doğus Grubu, τώρα, δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Türkiye, αναφέρει ότι ένας μεγιστάνας, πρόεδρος γνωστής τουρκικής λέσχης, αγόρασε πρόσφατα και για πρώτη φορά ένα ελληνικό νησί για να το μετατρέψει, όπως υποστήριξε, σε τουριστικό παράδεισο, φυσικά με όλα τα οικονομικά οφέλη να πηγαίνουν κατ’ ευθείαν στην Τουρκία.
Το νέο αυτό σκάνδαλο παίρνει μεγάλες διαστάσεις καθώς, όπως αναφέρουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες από την Άγκυρα, η πώληση αυτού του νησιού είναι η αρχή και νέων πωλήσεων ελληνικών νησιώτικων εκτάσεων στους Τούρκους .
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, οι Έλληνες αναγνώρισαν πως οι Τούρκοι είναι οι καλύτεροι πελάτες στις μεγάλες ευκαιρίες που εμφανίζονται συνεχώς στην ελληνική αγορά.
Ο ίδιος ο Έλληνας πρόεδρος της Eurοpean Travel Tours, (το ευρωπαϊκό τους μάρανε), Παύλος Σωτηρίου, δήλωσε χαρακτηριστικά στους Τούρκους ότι "Eνώ υπάρχουν περί τις δέκα ξένες εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για αγορά νησιώτικης γης στην Ελλάδα, (καθώς όλα πλέον ξεπουλιούνται σε τιμή ευκαιρίας από την προδοτική κλίκα που μας κυβερνά), οι Τούρκοι φέροντα σαν οι πιο σοβαροί πελάτες και για τον λόγο αυτό προτιμούνται από την ελληνική κυβέρνηση και πληρώνουν όσο-όσο"!
Η διευθύντρια του Eurοpean Travel Tours, Κατερίνα Πάλα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι Τούρκοι επιχειρηματίες είναι οι πιο σοβαροί πελάτες για αγορά ελληνικής τουριστικής γης και μάλιστα, όπως αποκάλυψε, οι Τούρκοι επιχειρηματίες που ήδη δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού έχουν ήδη ανοίξει επιχειρήσεις τουρκικών συμφερόντων σε… 12 ελληνικά νησιά.
Στην ερώτηση ποιος είναι ο περίφημος Τούρκος μεγιστάνας που πρώτος αγόρασε ελληνική νησιώτικη γη, η Κ.Πάλα δεν αποκάλυψε το συγκριμένο όνομα του προφανώς για ευνόητους λόγους.
Το ζήτημα είναι ποιο ελληνικό νησί αγόρασαν οι Τούρκοι; Γιατί όπως είχε αποκαλύψει το defencenet.gr στις 21/01/2013 αγγελία πώλησης που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα privateislandsonline.com έφερε να πωλούνται οι νησίδες Τοκμάκια στα ανοικτά του Μανταμάδου της Λέσβου, πολύ κοντά στην μικρασιατική ακτή με τιμή εκκίνησης τα 4.000.000 ευρώ.
Λεπτομέρεια: Οι βραχονησίδες όπως φαίνεται και στο χάρτη βρίσκονται μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας απέναντι από την Β.Α ακτή της Λέσβου. Ελέγχουν το δίαυλο του νησιού με την μικρασιατική ακτή και κατά συνέπεια αποτελούν έδαφος υψηλού στρατηγικού ενδιαφέροντος.
Γράφαμε τότε ότι: "Προφανώς κάποιοι κύκλοι επεξεργάζονται την ανάδειξη και ενδεχομένως τον εποικισμό των βραχονησίδων του Ανατολικού Αιγαίου, με απώτερο στόχο την μείωση της ελληνικής κυριαρχίας καθώς σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο: "Σε ένα νησί αναγνωρίζεται υφαλοκρηπίδα μόνον όταν στο έδαφός του ασκείται έστω και μικρή οικονομική δραστηριότητα".
Μέχρι σήμερα, τα νησάκια ενοικιάζονταν από τους ιδιοκτήτες τους, σε βοσκούς. Βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από τις ακτές της Λέσβου ενοικιάζονταν από τους ιδιοκτήτες τους σε βοσκούς. Η ομορφιά τους, αφήνει τους επισκέπτες άφωνους.
Πρόκειται για  ομάδα μικρών νησιών ανατολικά της Λέσβου στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη κτηνοτροφία, το ψάρεμα και τον τουρισμό. Χαρακτηρίζονται από απόκρημνες και βραχώδεις ακτές).
Συγκεκριμένα πρόκειται για περισσότερα  από 1,900 στρ. της περιοχής που καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΝΗΣIΔΕΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΣYΜΠΛΕΓΜΑ ΤΟΜΑΡΟΝΗΣIΩΝ, ΚIΔΩΝΑΣ, ΑΓIΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ, ΓΛΑΡΟΝΗΣI, ΚΛΠ.).
Οι νησίδες Τοκμάκια πρωταγωνιστούσαν σε συγκεκριμένο σχέδιο για την αξιοποίηση πολλών βραχονησίδων του Αιγαίου στα μέσα της δεκαετίας του 90’.
Συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 1995 η ελληνική κυβέρνηση μελετούσε ένα πρόγραμμα εποικισμού μικρονησίδων με κρατική επιδότηση. Ανακοινώθηκε ότι το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην ανάπτυξη μιας μορφής αγροτικού τουρισμού.
Και να πούμε και κάτι άλλο:Είναι γεγονος ότι με νόμο της κυβέρνησης Παπανδρέου, εξαιρέθηκε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και πιο συγκεκριμένα το ΓΕΝ από την κατάθεση γνωμοδότησης, η οποία μπορούσε να μπλοκάρει τέτοιου είδους πωλήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή το ΓΕΝ ή το ΓΕΕΘΑ πρέπει να παρακολουθούν άπραγοι αυτό που συμβαίνει στην χώρα και να μην θέτουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας...Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Τον ΓΑΠ τον κυνηγούν οι Έλληνες παντούΟ πρώην πρωθυπουργός δεν μπορεί πλέον να πάει πουθενά πέρα από το «άσυλο» των αμερικανικών πανεπιστημίων, υπό το φόβο των Ελλήνων που όποτε τον δουν το «στολίζουν», αναγκάζοντάς τον να αποχωρήσει κακήν κακώς.
Με αφορμή τις αποδοκιμασίες που δέχτηκε από Έλληνες τουρίστες στην Κωνσταντινούπολη ο Α.Παπανδρέου, θυμηθήκαμε ένα περιστατικό που είχε σημειωθεί πριν από περίπου 6 μήνες σε εστιατόριο της Κηφισιάς. Στην Κωνσταντινούπολη όπου τον έβρισκαν Έλληνες τον αποδοκίμαζαν, ενώ χαρακτηριστικά ένας από αυτούς του φώναξε "Ρε συ!  Εδώ κρύβεσαι; Δεν ντρέπεσαι;"
Ο πρώην πρωθυπουργός αποφάσισε να δειπνήσει στο γνωστό εστιατόριο των βορείων προαστίων που βρίσκεται μόλις 10 λεπτά από το σπίτι του στο Καστρί. Στη θέα του κ. Παπανδρέου οι θαμώνες του καταστήματος δυσανασχέτησαν, ενώ άρχισε και η μουρμούρα.
Απτόητος ο κ. Παπανδρέου κάθισε στο τραπέζι και παρήγγειλε. Οι υπόλοιποι θαμώνες τον κοιτούσαν χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία αντίδραση.
Κάποια στιγμή όμως μία κυρία, μη αντέχοντας στο θέαμα του αμέριμνου πρώην πρωθυπουργού, σηκώθηκε εκνευρισμένη και κατευθύνθηκε προς το μέρος του.
«Κύριε πρόεδρε, θερμή παράκληση ολοκληρώστε γρήγορα το δείπνο σας και αποχωρήστε πριν χαλάσετε και τη δική μας βραδιά», είπε η κυρία με θάρρος στον κ. Παπανδρέου.
Λίγο αργότερα ο πρώην πρωθυπουργός αποχώρησε «μουδιασμένος» από το εστιατόριο. Και όλα αυτά στην Κηφισιά… Που να κατέβει και πιο κάτω.
Να θυμηθούμε επίσης πως έφυγε κακήν κακώς από εστιατόριο της Γερμανίας, όπου επίσης Έλληνες τον καταδίωξαν.
Κυνηγημένος όπως οι αρχαίοι τύρρανοι που έβρισκαν καταφύγιο μόνο στην περσική αυλή.
Αναδημοσίευση: http://tolimeri.blogspot.com/2013/01/blog-post_4214.html